Sermon on Romans 13, The Christian Response to Government

Audio sermon

YouTube video sermon