Sermon on Romans 13, The Call to Submit

Audio sermon

YouTube video sermon