Sermon on Romans 13, The Authority of Marriage

Audio sermon

YouTube video sermon