Sermon on Romans 13, Authority of Self, ,or, What are you doing!?

Audio sermon

YouTube video sermon