Sermon on Romans 12, Living Sacrifices

Audio sermon

YouTube video sermon