Sermon on People in the Bible you should know, Abram/Sarai, part 5, the Sacrifice

Audio sermon

YouTube video sermon