Sermon on People in the Bible you should know, Abram/Sarai, part 3, Faith

Audio sermon

YouTube video sermon